PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “Zadeni bon za 20€ za nakup na spletni strani: www.glutenfree-mania.si

  1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je podjetje Agentrade d.o.o. Trimlini 57, 9220 Lendava (v nadaljevanju: organizator)

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

POGOJI SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook (na strani: https://www.facebook.com/glutenfreemaniasi) od 8.7.2021 (od objave) do 15.7.2021 do 23.59 ure po času organizatorja na podlagi objave.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki so med 8.7.2021, od objave nagradne igre, do 15.7.2021 do 23.59 ure v komentar pod objavo zapisali odgovor, skladno z navodili v objavi.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki bodo na dan žrebanja starejši od 18 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Agentrade d.o.o. ali ožji družinski člani zaposlenih.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

NAGRADA: Bon za 20€, ki se ga lahko izkoristi za enkratni nakup na spletni strani www.glutenfree-mania.si.

Zgoraj navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

Zamenjava nagrade za gotovino ali delno koriščenje nagrade ni možno.

  1. IZBOR IN OBJAVA NAGRAJENCA

Izmed vseh odgovorov, ki so oddali komentar pod objavo od 8.7.2021 (od objave) do 15.7.2021 na Facebook strani https://www.facebook.com/glutenfreemaniasi  bo organizator v sedmih dneh po končani nagradni igri določil zmagovalca z uporabo žreba.

Do najkasneje 22.7.2021 bo organizator izmed izžrebanih komentarjev izžrebal 1 osebo, ki mora organizatorju v roku 7 dni od objave rezultata na Facebook strani organizatorja, poslati zasebno sporočilo. Rezultat izbora je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Izžreban odgovor se nagradi z zgoraj omenjeno nagrado in se koristi v enkratnem nakupu.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s Pravili in pogoji nagradne igre “Zadeni bon za 20€ za nakup na spletni strani: www.glutenfree-mania.si”  in z javno objavo imena in priimka nagrajenca.

Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.

  1. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE

Če nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni od objave rezultatov žreba na Facebook strani : https://www.facebook.com/glutenfreemaniasi pošlje naslednje podatke: ime, priimek v zasebno sporočilo organizatorja. Kjer se nato nadaljnje dogovorita o koriščenju nagrade.

V primeru, da nagrajeni zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.

Nagrada, ki ostane nepodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani nagrajenca, v takem primeru ostane nepodeljena.

Nagrajenec se bo o prevzemu nagrade dogovoril z organizatorjem nagradne igre, preko zasebnega sporočila na Facebooku.

  1. OSEBNI PODATKI

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Organizator nagrade jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

  1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Agentrade d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

  1. TEŽAVE ALI NEJASNOSTI

V primeru težav ali nejasnosti nas kontaktirajte preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Facebook.

  1. DRUGE DOLOČBE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

> nedelovanje družbenega omrežja Facebook,

> nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

> nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

> kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

> kakršnekoli posledice koriščenja nagrad.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

– strošek dostopa do interneta in

– strošek prenosa podatkov z interneta.

Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani Facebooka ali z njim drugače povezana.

Svoje podatke zaupate organizatorju in naročniku nagradne igre in ne Facebooku.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec prejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončen in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključno pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani.

  1. MOREBITNI SPORI

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Murski Soboti.

Pravila pričnejo veljati dne 8.7.2021 s pričetkom nagradne igre.

Lendava, 7.7.2021

Agentrade d.o.o.